Nước Văn Hồ tha hồ tắm mát,
Rượu Hồ Đình thơm ngát đón làng văn.


Văn Hồ tức Hồ Văn ở phía trước Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002