Mặt trời nửa đỏ nửa vàng,
Khuyên em về Kẻ Sải ăn dưa gang với mình.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002