Dạo chơi non nước Vệ Linh,
Phong cảnh hữu tình để nhớ cho ai.
Ngàn tây có dải núi Dài,
Có con sông Khốn chảy ngoài nẻo đông.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002