Tiếc thay con chim phượng hoàng còn dại chưa khôn,
Núi Vệ Linh chẳng đậu, lại đậu ngàn cỏ may.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002