Núi Sóc ai đắp nên cao,
Ngã ba Sà sông ấy ai đào mà sâu?


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002