Làm dâu khó lắm em ơi,
Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha.
Nhịn cho nên cửa, nên nhà,
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông.
Nhịn cho nên vợ nên chồng,
Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà.