Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông,
Theo anh thì thầy mẹ vẽ vòng uốn roi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]