Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông,
Theo anh thì thầy mẹ vẽ vòng uốn roi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004