Bố chồng là lông con phượng,
Mẹ chồng là tượng mới tô,
Nàng dâu là bồ nghe chửi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004