Thuyền bầu trở lái về đông,
Con đi theo chồng để mẹ cho ai?
Mẹ già đã có con trai,
Con là phận gái dám sai chữ tòng?
Chỉ thề nước biếc non xanh,
Theo nhau cho trọn tử sinh cũng đành.
Trời cao bể rộng mông mênh,
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê.
Trót đà ngọc ước vàng thề,
Dầu mà cách trở giang khê cũng liều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]