Nết na nhận khẩn khác chưng loài
Chiếm được thu chơi ít có hai
Hương ắt chỉn nhiều vàng chỉn có
Tuyết đà không nhuốm bạc không phai
Ba đường Tưởng Hủ hồn thêm nhặt
Mấy phút Uyên Minh hứng chẳng dài
Mừng thấy trùng dương nên chẳng phụ
Muộn chung thời tiết chẳng đeo đai.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007