Hoa vàng không chủ đẹp vì ai
Bỏ phế bên đường dưới dậu lay
Đem hết tiền vàng mua phấn sáp
Nhan sắc một đời gửi gió tây

tửu tận tình do tại