- Hỏi chàng đọc sách Kinh thi,
Đàn bà đi lọng chữ chi rứa chàng?
- Anh đây đọc sách cửu thiên,
Đàn bà đi lọng chữ “yên” rõ ràng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001