Con cá đối nằm trên cối đá,
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Anh mà đối được, dẫu nghèo em cũng ưng.
- Con mỏ kiến đậu trong miếng cỏ,
Chim vàng lông đáp dựa vồng lang.
Đây anh đối được e nàng chẳng ưng.


Khảo dị:
Con cá đối nằm trên cối đá,
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Anh mà đối đặng, dẫu anh nghèo em cũng ưng.
- Con chim mỏ kiến đậu trên miếng cỏ,
Chim vàng lông đáp tại vồng lang.
Anh đã đối đặng, e nàng vong ngôn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004