Học trò học trỏ học trò,
Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001