Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Hàng Mật, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh.
Từ ngày ta phải lòng mình,
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen.
Làm quen chẳng được nên quen,
Làm bạn mất bạn, ta liền quên nhau.


Khảo dị:
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Hàng Mật, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh.
Từ ngày ta phải lòng mình,
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen.
Làm quen chả được làm quen,
Làm bạn mất bạn, ai đền công cho.
Hà Nội băm sáu phố phường,
Hàng Gạo, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh.
Từ ngày ta phải lòng mình,
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen.
Làm quen chả được nên quen,
Làm bạn mất bạn, ai đền công cho.
Hà Nội ba sáu phố phường,
Hàng Mật, Hàng Đường, Hàng muối trắng xoa.
Thứ nhất là hội Hàng Hoa,
Thứ nhì Hàng Mã, thứ ba Hàng Vàng
.
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Hàng Mứt, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh.
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Hàng Gạo, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002