Gánh cực mà đổ lên non,
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.


Khảo dị:
Gánh cực mà đổ lên non,
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau.
Gánh cực mà đổ nên non,
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]