Gánh cực mà đổ lên non
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau


Khảo dị:
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau
Gánh cực mà đổ nên non
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)