Gánh cực mà đổ lên non,
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.


Khảo dị:
Gánh cực mà đổ lên non,
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau.
Gánh cực mà đổ nên non,
Còng lưng mà chạy, cực còn theo sau.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)