Em nay là gái chưa chồng,
Ơn cha, ơn mẹ, dốc lòng ăn chơi.
Ăn chơi cho hết năm nay,
Sang năm kiếm chốn cho tày người ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]