Em nay là gái chưa chồng,
Ơn cha, ơn mẹ, dốc lòng ăn chơi.
Ăn chơi cho hết năm nay,
Sang năm kiếm chốn cho tày người ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001