Em là con gái nhà ai,
Thắt lưng nhiễu bạch, hai tai đeo trằm.
Lại đây anh sẽ hỏi thầm,
Nhung kia mà sánh với trằm nên chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]