Em là con gái nhà ai,
Thắt lưng nhiễu bạch, hai tai đeo trằm.
Lại đây anh sẽ hỏi thầm,
Nhung kia mà sánh với trằm nên chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001