Con gái như thể hàng săng,
Bán thì muốn bán biết rằng mời ai?


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009