Con gái có hai bến nước,
Bến đục thì chịu, bến trong thì nhờ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975