Gái có chồng như gông đeo cổ,
Trai có vợ như nhợ buộc chân.


Khảo dị:
Gái có chồng như gông đeo cổ,
Trai có vợ như rợ buộc chân.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)