Gái có chồng như gông đeo cổ,
Trai có vợ như nhợ buộc chân.


Khảo dị:
Gái có chồng như gông đeo cổ,
Trai có vợ như rợ buộc chân.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]