Em là con gái nhà ai,
Lời ăn nết nói khoan thai nhẹ nhàng?
- Nhà em ở cạnh vườn đình,
Xung quanh có gạch xây thành tứ vi.
Nhà em ăn chơi chẳng thiếu đồ chi,
Tủ chè, sập gụ, hoành phi trong ngoài.
Đằng trước có núi Yên Lai,
Đằng sau có cả vườn trúc, vườn mai, vườn hồng.
Cha em mặc áo thêu rồng,
Mẹ em hoàng hậu chính cung nhà vàng.
Chú em là đức Thánh Quan,
Bác em là ông Hàn Tín, đánh tan giặc loàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001