Em hỏi anh trên trời có mấy vị?
Dưới thập điện có mấy vua?
Nước Việt Nam có mấy miếu mấy chùa
Chợ bán mấy trăm vị, chợ mua mấy mươi người?
- Trên trời có hai mươi tám vị
Dưới thập điện có mười vua
Nước Việt Nam ta có bốn miếu bốn chùa
Chợ bán năm vị, chợ mua mười hai người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001