- Hỏi chàng học sách Kinh thi,
Hai ngang hai phẩy chữ chi rứa chàng?
- Hai ngang hai phẩy chữ “thiên”,
Em cho anh chấm chút cho liền chữ “phu”.


Chữ “thiên” 天 gồm hai nét ngang và hai nét phẩy, thêm chấm ở trên đầu là chữ “phu” 夫.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001