Đố bay biết biển bao sâu,
Biết sông mấy ngả, biết cầu mấy nơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001