Dưa gang một, chạp thì trồng,
Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo.
Tháng hai đi tậu trâu bò,
Cày đất cho ải, mạ mùa ta gieo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]