Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)