Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]