Chồng dữ thì em mới rầu,
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)