Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
Ba bốn năm trời, ba với má còn bó buộc đi thưa về trình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001