Em về làm dâu ba với má, giả như nọ làm dưa
Ba bốn năm trời, ba với má còn bó buộc đi thưa về trình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]