Cơm sôi bớt lửa kẻo trào,
Mẹ ơi khoan bán, má đào đang non.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004