Nuôi con những tưởng về sau,
Trao duyên phải lứa, gieo cầu phải nơi.
Mực đen vô giấy khó chùi,
Vợ chồng, chồng vợ việc đời trăm năm.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)