Mẹ mong gả thiếp về vườn,
Thiếp lo một nỗi đường trường xa xôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004