Trèo lên cây gạo con con,
Muốn lấy vợ giòn phải nặng tiền cheo.
Nặng là bao nhiêu?
Ba mươi quan quý,
Mẹ anh có ý mới lấy được nàng.
Mai mẹ anh sang, mẹ nàng thách cưới,
Bạc thì trăm rưởi, tiền chín mươi chum.
Lụa thì chín tấm cho dày,
Trâu bò chín chục đuổi ngay vào làng.
Anh sắm được, anh mới hỏi nàng,
Nếu không sắm đủ, chớ vào làng làm chi.


Khảo dị:
Trèo lên cây gạo son son
Muốn lấy vợ giòn phải nặng tiền cheo
Ba mươi quan quí
Mẹ anh có ý mới lấy được nàng
Anh về bảo mẹ anh sang
Mẹ nàng thách cưới:
- Tiền thì trăm rưởi
Bạc chín mươi thoi
Cưới em mười chín con trâu
Mười hai con lợn thì dâu mới về
Dâu về trước ngựa hồng theo sau
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004