- Anh về tìm vảy cá trê
Tìm gan tim thú, tìm mề con lươn
Tìm cho con bún có xương
Tìm dây tơ hồng có rễ em mà theo không?
- Em về đánh kiểng la làng
Tới đây anh chỉ vảy cá trên vàng em coi
Em đừng nói dại, nói khờ
Bún làm bằng bột ê hề xương đâu


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004