Con ta gả bán cho người,
Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004