Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Thầy mẹ gả bán cho anh thật thà
Anh còn chê xấu chê xa
Chê vụng, chê dại, cửa nhà khó khăn
Tìm nơi yểu điệu thanh tân
Mẹ anh lại gác đồng cân đi lừa
Đây em vàng bảy chả mua
Vác cân đi lừa lại phải vàng năm
Vàng năm lại phải vàng mười
Rắn nằm cuộn khúc tưởng nơi rồng vàng
Mẹ anh ngồi quán bán hàng
Sao anh chẳng biết rằng vàng hay thau
Thực vàng chẳng phải thau đâu
Đừng đem thử lửa cho đau lòng vàng


Khảo dị:
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Thầy mẹ gả bán cho anh thật thà
Bây giờ chê xấu chê xa
Chê cửa, chê nhà, chê khó, chê khăn
Ơ đâu yểu điệu thanh tân
Sao anh chẳng chịu cầm cân đi lừa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001