Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu.