25/01/2020 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nuôi con những tưởng về sau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:00

 

Nuôi con những tưởng về sau
Trao duyên phải lứa, gieo cầu phải nơi
Mực đen vô giấy khó chùi
Vợ chồng, chồng vợ việc đời trăm năm
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nuôi con những tưởng về sau