Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra,
Tưởng là mẹ chính, hoá ra mụ hầu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004