Biết nhà cô ở đâu đây,
Hỡi trăng Tô Lịch, hỡi mây Tây Hồ.
Mình đi có nhớ kinh đô,
Nhớ trăng Tô Lịch, nhớ Hồ Gươm trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]