Bực mình lên tận tiên cung,
Đem ông Nguyệt Lão xuống hỏi thăm vài lời.
Nữ lòng trêu ghẹo chi tôi,
Lênh đênh bèo nổi, mây trôi một thì.
Biết người biết mặt nhau chi,
Để đêm em tưởng, ngày thì em thương.
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ,
Qua cầu sông Nhị, ngẩn ngơ tìm người.
Tìm người chẳng biết mấy nơi,
Tìm ba mươi sáu phố thấy người ở đây.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004