Thân em như hoa gạo trên cây,
Chúng anh như đám cỏ may giữa đường.
Lạy trời cho cả gió sương,
Cho hoa gạo rụng xuống, cỏ may xỏ vào.


Khảo dị:
Em như hoa gạo trên cây,
Anh như một đám cỏ may bên đường.
Lạy trời cho cả gió sương,
Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may.
Chúng em như hoa gạo trên cây,
Các anh như đám cỏ may bên đường.
Lạy trời dãi gió dầm sương,
Hoa gạo rụng xuống chui luồng cỏ may.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975