Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò,
Có thương mới đợi mới chờ,
Không thương ai ở vật vờ chi đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]