Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò,
Có thương mới đợi mới chờ,
Không thương ai ở vật vờ chi đây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)