Kiếp hoá sinh xưa uẩy đã qua,
Cửa chiền bèn mới lánh chân ra.
Gió thu đèn nguyệt kia là bạn,
Cửa quế rừng thông nọ ấy nhà.
Trải áng non xanh muôn dặm cách,
Trông chừng am cũ mấy ngàn xa.
Vì duyên cho phải thăm tìm thú,
Vắng vẻ còn phen cảm đức Già.


Tiêu đề chữ Hán: 白猿別𢒎來. Nghĩa: Bạch Viên từ biệt chùa Phi Lai.

Sau một thời gian tu ở chùa Phi Lai, nhưng vẫn chưa dứt hết duyên trần, Bạch Viên bỏ chùa mà đi.

Nguồn: Tài liệu số 2.0011.104 trong bộ sưu tập Maurice Durand Han Nom, Manuscripts and Archives Sterling Memorial Library, Đại học Yale, Mỹ. Chép tay từ bản khắc ván năm 1899, mã AB.78.