Bần nữ thán - 貧女嘆

Bích Câu kỳ ngộ - 碧溝奇遇

Hoa điểu tranh năng - 花鳥爭能

Lâm tuyền kỳ ngộ - 林泉奇遇

Lục súc tranh công - 六畜爭功

Nhị độ mai - 二度梅

Nữ tú tài

Quan Âm Thị Kính

Trê Cóc