Bà chết cháu được ăn xôi,
Hai tay hai nắm bà ôi là bà.