- Anh về mua lụa bọc trời,
Mua thuyền chở núi em thời theo ngay.
- Anh nỏ mua lụa mà mất nhiều tiền,
Anh sai người thổi gió mây lên che trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001