Anh là con trai nhà nghèo
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợn chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chửng có một đồng
Thiên hạ hành xứ cũng không đỡ đần
Hôm qua dạo phố cầm kăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em
Ba hào anh để mua tem
Gửi thư mời khắp anh em xa gần
Trăm năm kết nghĩa Châu Trần
Nhớ ngày kết nghĩa giao loan với mình
Họ hàng ăn uống linh đình
Cả tỉnh Hà Nội đồn mình với ta
Hào tư anh để mua gà
Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu
Bẩy xu anh để mua cau
Một hào mua gói chè Tàu uống chơi
Một hào cả đỗ lẫn xôi
Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
Anh ngồi anh tính cũng vừa
Cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu


Khảo dị:
Anh là con trai nhà nghèo
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợ chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chẳng có một đồng
Thiên hạ hành xứ cũng không đỡ đần
Sớm mai sang hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em
Ba hào mua giấy mua tem
Mời khắp thiên hạ anh em xa gần
Thiên hạ hành xứ đồn ầm
Sơn Tây
, Hà Nội đồn mình lấy ta
Một hào thì để mua gà
Bảy xu mua rượu hào ba đi tàu
Sáu xu mua lấy trăm cau
Hào tư mua gói chè tàu uống chơi
Sáu xu gạo nếp thổi xôi
Với một xu mỡ và mười xu dưa
Cưới em đồng bạc cũng vừa
Tính đi tính lại vẫn
thừa ba xu
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001