Anh ngồi bậc lở anh câu,
Khen ai khéo mách, cá sầu chẳng ăn.


Khảo dị:
Anh ngồi vực lở quăng câu,
Khen ai xui giục con cá sầu không ăn.
Con cá không ăn câu anh con cá dại,
Con cá ăn câu anh thì có ngãi có nhân.
Anh ngồi vực lở quăng câu,
Khen ai xúi giục con cá sầu không ăn.
Con cá không ăn câu con cá dại,
Con cá ăn câu anh thì có ngãi có nhân.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001