Ai về nhắn với ông câu
Cá ăn thì giật để lâu mất mồi
- Mất mồi này ta câu mồi khác
Cá biển hồ sao xác thiếu chi


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)